PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE BABYCASUAL.COM


1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1 MB „Anikos dirbtuvėlės“ (įmonės kodas 304772486, registracijos adresas – Vėluvos gt. 9, Trušeliai, Klaipėdos raj., telefono nr. 865056568) yra el.parduotuvės www.babycasual.com savininkas.

1.2 Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo. 2) Nepilnametis nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus ir turintis tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas ir savarankiškai užsidirba. 3) Juridinis asmuo. 4) Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3 Pirkimo-pardavimo taisyklės - (toliau – Taisyklės) yra teisinis dokumentas, kuris nustato pardavėjo (toliau – „Babycasual.com”, el. parduotuvė, pardavėjas) ir pirkėjo (toliau klientas, pirkėjas) teisės ir pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybes bei kitas dėl prekių pirkimo ir pardavimo iškylančias sąlygas.

1.4 Paskyra - savanoriškai sukurta pirkėjo užsakymų istoriją ir asmens duomenis (reikalingus atlikti užsakymą) sauganti sąskaita. 

1.5. Babycasual.com  - internetinė parduotuvė, esanti adresu www.babycasual.com
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS:

2.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja pageidaujamą prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą bei apmokėjimo būdą ir pažymi varnele prie teiginio “Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku”. 

2.2 Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.3 Lankytis ir pirkti elektroninėje parduotuvėje Babycasual.com turi teisę tik Pirkėjai, kurie yra susipažinę su prekių Pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

2.4 Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti ar papildyti Pirkimo-pardavimo taisykles.Visi pakeitimai ir papildymai skelbiami tinklapyje www.babycasual.com Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su Pirkimo-pardavimo taisyklių pakeitimais prieš suformuodamas naują užsakymą.
 
2.5. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo babycasual.com  internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMAS
3.1 Pirkėjas gali užsakyti prekes vienu iš šių būdų: 1) Internetinėje parduotuvėje babycasual.com užsiregistruodamas ir suvesdamas užsakymui atlikti būtiną informaciją; 2) Internetinėje parduotuvėje babycasual.com be registracijos suvesdamas užsakymui atlikti būtiną informaciją; 3) el.paštu.

3.2 Pirkėjas, užsisakydamas prekes internetinėje parduotuvėje babycasual.com  nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3 Pirkėjui išsirinkus pageidaujamą prekę ar paslaugą ir suformavus prekių krepšelį, pažymėjimus varnele prie teiginio “Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku” bei patvirtinus užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai ir yra sudaryta Pirkimo - pardavimo sutartis. Su Pirkimo - pardavimo sutartimi Pirkėjas privalo susipažinti iki užsakymo pateikimo. Teisiniai santykiai taip pat atsiranda Pirkėjui užsakymą pateikus el.paštu.
3.4 Po užsakymo apmokėjimo ir jo patvirtinimo prekės yra išsiunčiamos Pirkėjui jo pasirinktu būdu ne vėliau nei per 10 darbo dienų. Babycasual.com neatsako už pristatymo tarnybų vėlavimą ar siuntų praradimą. 
3.5 Pirkėjo užsakymai yra saugomi babycasual.com duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS:

4.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti ir įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje www.babycasual.com  šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas privalo apmokėti pateiktą užsakymą per 48val., kitu atveju Pardavėjas turi teisę vienašališkai atšaukti užsakymą ir nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį.

4.3 Už užsakymo vykdymui reikalingų duomenų tikslumą ir teisingumą vienašališkai atsako Pirkėjas. Pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims ir apie tai neinformavus Pardavėjo, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

4.4 Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei jis dar neišsiųstas.

4.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. 

4.6 Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti savo asmeniniu prisijungimo prie babycasual.com duomenų tretiesiems asmenims. Jei pirkėjas praranda asmeninius prisijungimo duomenis, apie tai jis privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS:
5.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti pirkėjui galimybę naudotis babycasual.com  teikiamomis paslaugomis
5.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
5.3 Jei registracijos, pirkimo metu ar vėliau yra pateikiami netikslūs, klaidinantys, melagingi ar nepilni duomenys reikalingi užsakymui įvykdyti, ar Pirkėjas nesilaiko kitų šių taisyklių reikalavimų, Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą, apriboti Pirkėjo naudojimąsi el.parduotuve babycasual.com, panaikinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes pasinaudoti elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.5 Pardavėjas įsipareigoja saugoti kliento asmens duomenis ir privatumą bei juos tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka.

5.6 Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą, pertvarkyti internetinio tinklapio funkcionalumą bei kitaip keisti ir tobulinti teikiamas paslaugas apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę sustabdyti babycasual.com veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir galiojantys užsakymai yra užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.7 Pardavėjas turi teisę keisti prekių ir paslaugų apmokestinamą savo nuožiūra.

5.8 Esant pagrindui, jog Pirkėjas vienu ar kitu būdu bando pakenkti babycasual.com veiklai ar užsiima neleistina veikla, Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti Pirkėjo registraciją bei naudojimąsi babycasual.com  el.parduotuvės paslaugomis.

5.9 Pardavėjas turi teisęs atšaukti užsakymą, kai Pirkėjas 1) neapmoka užsakymo per 48val.; 2) nepavyksta su Pirkėju susisiekti per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; arba 3) Pirkėjas nenurodo, nepatikslina Pardavėjo prašomos informacijos.

5.10 Pardavėjas neatsako dėl skirtingų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių ekranų ypatybių, elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalvų ir formų  neatitikimo nuo realių prekių spalvų ir formų.

6. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA

6.1 Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas.

6.2 Babycasual.com internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių kaina nurodyta eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kaina nėra įtrauktos prekių pristatymo išlaidos ar kitos su muitais ar pakartotinio siuntimo mokesčiais susijusios išlaidos. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas pagal pasirinktą konkretų pristatymo būdą.

6.3 Užsakymas yra laikomas apmokėtu, tik gavus iš banko patvirtinimą.

6.4 Pardavėjas turi teisę keisti babycasual.com elektroninėje parduotuvėje nurodytas prekių kainas po užsakymo pateikimo, jei tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis klaidomis arba dėl prekės pardavimo Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus kainai, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę neustikti su pasikeitusiomis prekės kainomis. Tokiu atveju pateiktas užsakymas yra atšaukiamas. Abi šalys sutinka, jog dėl užsakymo atšaukimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

 
7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3 Priimdamas prekes iš kurjerio ar pašto tarnybos, Pirkėjas privalo įvertinti siuntinį ir pastebėjas pažeidimą iškart pareikšti pretenzijas kurjeriui bei pranešti Pardavėjui apie pažeidimą. Pirkėjui priėmus siuntinį ir nepareiškus pretenzijų dėl jo apgadinimo laikoma, jog siuntinys pristatytas tinkamai ir Pirkėjas pretenzijų dėl prekių pristatymo neturi.

7.4 Užsakytos prekės Lietuvoje pristatomos Pirkėjo pasirinktu būdu ne vėliau kaip per  20 kalendorinių dienų po užsakymo apmokėjimo.

7.5 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo patvirtinimo. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

7.6 Prekių pristatymo mokestis priklauso nuo siuntų tarnybų ir gali keistis priklausomai nuo jų įkainių.

7.7 Jei siunta bus grąžinta Babycasual.com  dėl tam tikrų aplinkybių, pvz., neteisingai ar netiksliai kliento nurodyto adreso, kliento nepasiekiamumo, tuomet atsiradusios papildomos siuntimo išlaidos bus priskaičiuotos klientui. Pakartotinis siuntimas bus organizuojamas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir jam taikomas naujas siuntimo mokestis. Babycasual.com pasilieka teisę atsisakyti pakartotinai pristatyti prekes atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, susijusias su tikėtinai pasikartosiančia situacija.

7.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

7.9 Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Babycasual.com turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

7.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.11 Babycasual.com neatsako už siuntų praradimą ar siuntų tarnybų vėlavimą pristatyti užsakymą.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. 

8.2 Parduotų  prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Vadovaujantis LR ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus įsigijus tokias prekes: audinius; kūdikių drabužėlius; patalynės reikmenis; žaislus.

8.3  Akcijų ar išpardavimų bei specialių pasiūlymu metu įsigytos prekės su nuolaida negrąžinamos.

8.4 Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el.paštu info@babycasual.com.

8.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą.

8.6 Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.4 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.7  Pardavėjas grąžina pinigus tik gavus ir įvertinus grąžintą prekę.

8.8  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Pardavėjas pasilieka sau teisę pildyti, sutabdyti, keisti šias taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus paskelbdamas apie tai elektroninėje parduotuvėje babycasual.com  Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patalpinimo babycasual.com el.parduotuvėje dienos.

9.2 Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiomis taisyklėmis, papildymais ar pakeitimais, Pirkėjas praranda teisę naudotis el.parduotuvės babycasual.com paslaugomis. Jei Pirkėjas toliau naudojasi babycasual.com paslaugomis, laikoma, jog su paiskeitusiomis taisyklėmis Pirkėjas visiškai sutinka.

9.3 Bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, įskaintant, bet neapsiribojant pranešimais, vyksta rašytine forma - el.paštu. Pranešimai el.paštu laikomi gautais, kai po jų išsiuntimo praėjo 48 val.

9.4 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.5 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Meniu
Uždaryti
Krepšelis
Uždaryti
Grįžti
Paskyra
Uždaryti