PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 MB „Anikos dirbtuvėlės“ (įmonės kodas 304772486, registracijos adresas – Vėluvos gt. 9, Trušeliai, Klaipėdos raj., telefono nr. 865056568) yra el.parduotuvės www.babycasual.com savininkas duomenų valdytojas. Babycasual.com rūpinasi, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir tvarkomi galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

1.2  Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja MB „Anikos dirbtuvėlės“ el. parduotuvės babycasual.com (toliau – el.parduotuvės arba Pardavėjo) kliento (toliau - Kliento, Pirkėjo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.3 Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato el.parduotuvės asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.4 Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai.

 

2. ASMENS DUOMENŲ PATEIKIMAS IR TVARKYMO PRINCIPAI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

2.1 Duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi ar papildomi, o jei reikia, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas.

2.2 Duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.3 Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos arba pirkimo metu, būtų tvarkomi remiantis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

2.4 Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir, jam paprašius, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis.

2.5 Kliento prašymu, jo asmens duomenų rinkimas gali būti sustabdytas bei duomenys ištrinti. Tokiu atveju klientas turi kreiptis el. paštu ar telefonu su prašymu sunaikinti saugumus asmens duomenis ir asmens duomenų valdytojas nedelsiant, per 1-2 darbos dienas, turi kliento prašymą patenkinti.

2.6 Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kliento, kuris daro užsakymą elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Kliento asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais).

2.7 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekes, prekių pristatymo arba kitas, su Kliento užsakymo vykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.8 Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.6 punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo babycasual.com internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.9 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

2.10 Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

2.11 Kliento duomenys yra saugomi 1 metus nuo paskutinio prisijungimo prie el.parduotuvės. Po šio termino kliento duomenys yra sunaikinami.

 

3. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR PERDAVIMAS

3.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjaui yra pateikiami elektroniniu paštu info@babycasual.com arba raštu kontaktuose nurodytu adresu.

3.2 Atsakymą Pardavėjas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

3.3 Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, apie tai pranešdamas Interneto svetainėje.

3.4 Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvėje dienos.

3.5 Jeigu Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, apie tai jis turi raštu informuoti Pardavėją ir reikalauti, jog Kliento asmens duomenys būtų sunaikinti arba sustabdytas jų rinkimas. Jei Klientas po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimo raštu neišreiškia nesutikimo, laikoma, jog Klientas visiškai sutinka su taisyklių pakeitimais.

 

4. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

4.1 Slapukas (ang. cookie)– mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės babycasual.com funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

4.2 Slapukai naudojami el. parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir el.parduotuvės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis el.parduotuve, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju Kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

4.3 Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis dalimi šios el.parduotuvės funkcijomis.

4.4 Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami el. parduotuvės pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

4.5 Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

5. NAUJIENLAIŠKIS 

5.1 Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Kliento asmens duomenys (el. paštas) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui).

5.2 Naujienlaiškiai Klientui gali būti siunčiami gavus sutikimą (sutikimas duodamas Klientui įvedus el. pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą arba registracijos formoje pažymėjus, jog sutinkate gauti Babycasual.com pranešimus).

5.3 Pardavėjo siunčiamuose naujienlaiškiuose kliento nurodytu el. paštu yra sudaryta galimybė naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio). Nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, Klientai negaus informacijos apie nuolaidas, išpardavimus ir specialius pasiūlymus.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Pardavėjas pasilieka sau teisę pildyti, sutabdyti, keisti šias taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus paskelbdamas apie tai elektroninėje parduotuvėje babycasual.com Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patalpinimo babycasual.com el.parduotuvėje dienos.

6.2 Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiomis taisyklėmis, papildymais ar pakeitimais, Pirkėjas praranda teisę naudotis el.parduotuvės babycasual.com paslaugomis. Jei Pirkėjas toliau naudojasi babycasual.com paslaugomis, laikoma, jog su paiskeitusiomis taisyklėmis Pirkėjas visiškai sutinka.

6.3 Bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, įskaintant, bet neapsiribojant pranešimais, vyksta rašytine forma - el.paštu. Pranešimai el.paštu laikomi gautais, kai po jų išsiuntimo praėjo 48val.

6.4 Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

6.5 Visą tekstinė ir vaizdinė informacija pateikta babycasual.com internetinėje parduotuvėje bei šios parduotuvės tinklaraštyje priklauso MB „Anikos dirbtuvėlės“. Be raštiško MB „Anikos dirbtuvėlės“ sutikimo kopijuoti, perdirbti ar kitaip panaudoti babycasual.com svetainėje pateiktą visą tekstinę ir vaizdinę informaciją ar jos dalį draudžiama. Be sutikimo panaudota vaizdinė ar tekstinė informacija ar jos dalis turi būti panaikinta.

6.6 Susisiekti su mumis galite info@babycasual.com

Informacija apie internetinių ginčų sprendimus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas):

Europos Komisija duoda galimybę klientams išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) ant vienos iš jų platformų. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) pasitarnauja kaip vieta, kurioje vartotojai gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo.

Meniu
Uždaryti
Krepšelis
Uždaryti
Grįžti
Paskyra
Uždaryti